Adatvédelmi Tájékoztatás

STYLIST SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉHEZ SZÜKSÉGES ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÁS

 

1.1.   A Klepierre Management Magyarország Kft. (1138 Budapest, Váci út 178.; cégjegyzékszáma: 01-09-680412; továbbiakban: „Adatkezelő”) az Új Alba 2002 Kft. megbízásából az Alba Plaza Stylist szolgáltatásán résztvevők (továbbiakban: „Résztvevők”) jelen 1.2 pontban meghatározott személyes adatait a jelen 1.3 pontban meghatározott célból a Résztvevők önkéntesen adott, előzetes és részletes tájékoztatáson alapuló kifejezett hozzájárulása alapján kezeli. A Stylist szolgáltatáson történő önkéntes részvétellel a Résztvevők kifejezetten hozzájárulnak a jelen 1.2 pontban meghatározott személyes adatainak kezeléséhez. A Résztvevő a Stylist szolgáltatáson való részvételével kifejezetten hozzájárul továbbá ahhoz, hogy az Adatkezelő a Résztvevő nevét és/vagy fényképét nyilvánosságra hozza a Szervező weboldalán (www.albaplaza.hu), valamint a Szervező hivatalos Facebook oldalán. A Résztvevők kifejezetten elfogadja és tudomásul veszi, hogy nem jogosult ellenszolgáltatásra az nevének és fényképének a Stylist szolgáltatással összefüggésben történő nyilvános közzétételéért.

A Stylist szolgáltatásban való részvétel és az adatszolgáltatás önkéntes, azonban a Részvevő tudomásul veszi, hogy amennyiben nem adja meg a Stylist szolgáltatás lebonyolításához szükséges adatait, az a Stylist szolgáltatásból való kizárásához vezet.

1.2.   A kezelt személyes adatok köre

Az Adatkezelő a jelen 1.3 pontban meghatározott célból kizárólag azon személyes adatait kezeli, melyeket a Résztvevő a Stylist szolgáltatásban történő részvétel során önkéntesen adott meg az Adatkezelőnek – mint például név, e-mail cím, levelezési cím, képfelvétel (a „Személyes Adat”).

1.3.   Adatkezelés célja

Az Adatkezelő jogosult a Résztvevők Személyes Adatait a Stylist szolgáltatásban történő részvétel céljából, valamint közvetlen üzletszerzési (direkt marketing) tevékenység (elsősorban, de nem kizárólagosan elektronikus hírlevél küldése) folytatása céljából kezelni.

1.4.   Adatkezelő, adatfeldolgozó

Az Adatkezelő jogosult a Résztvevők Személyes Adatait a jelen 1.3 pontban meghatározott célból kezelni. Az Adatkezelő ezúton tájékoztatja Önt, hogy az Adatkezelő az Ön Személyes Adatainak kezelése során a Karma Kreatív Stúdió Kft. (8000 Székesfehérvár, Alvinczi utca 44.; 07-09-019899) mint adatfeldolgozót veszi igénybe. Az Adatkezelő az Ön Személyes Adatait (az adatfeldolgozón kívül) harmadik személynek nem adja át, sem ellenszolgáltatásért cserébe, sem ellenszolgáltatás nélkül.

 

1.5.   Adatkezelés időtartama

Az Adatkezelő a Résztvevők Személyes Adatait a jelen 1.3 pontban meghatározott célból a Résztvevők hozzájárulásának visszavonásáig jogosult kezelni.

 

1.6.   Adatbiztonság

Az Adatkezelő biztosítja a Résztvevők Személyes Adatainak biztonságát, továbbá végrehajtja azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, valamint bevezeti azokat az eljárási szabályokat, melyek a Résztvevők Személyes Adatainak megfelelő szintű védelmét garantálják.

 

1.7.   Hozzájárulás visszavonása

Az Adatkezelő tájékoztatja a Résztvevőket, hogy hozzájárulásukat bármikor, bármilyen korlátozás vagy indokolás nélkül díjmentesen visszavonhatják az alábbi e-mail címre küldött e-mailben (albaplaza@klepierre.com) vagy az alábbi levelezési címre küldött postai levélben (8000 Székesfehérvár, Palotai út 1.).

 

1.8.   Jogorvoslat

Az Adatkezelő ezúton tájékoztatja a Résztvevőket, hogy az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infotv.”) értelmében az Infotv-ben meghatározott feltételek szerint Ön: (i) jogosult az adatkezelőtől az adatainak kezeléséről tájékoztatást kérni, (ii) kérheti az adatkezelőtől a személyes adatainak a helyesbítését, törlését vagy zárolását, (iii) tiltakozhat a személyes adatainak kezelése ellen, és (iv) jogainak megsértése esetén a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.) vagy bírósághoz fordulhat.

 

Az Adatkezelő nyilvántartási száma a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság által vezetett nyilvántartásban: NAIH-70377/2013.

2.       A Szervező a Stylist szolgáltatással, és annak szabályaival kapcsolatosan levelezést nem folytat. A Szervező postai mulasztásokért, késedelemért és hibákért, valamint a Résztvevő téves adatszolgáltatásáért felelősséget nem vállal.

A Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy ezen feltételeket vagy magát az Stylist szolgáltatás igénybevételére vonatkozó szabályokat kiegészítse vagy módosítsa, kizárólag oly módon hogy a Stylist szolgáltatás igénybevételének feltételei a Résztvevők számára kedvezőbbek legyenek.

 

Résztvevő Nyilatkozatai

 

Alulírott, ……………………………………………………………………… (név), …………………………………………….. (sz.ig. szám), …………………………………………………………………………………………………………… (lakcím) a mai napon igénybe vettem az Alba Plaza Stylist Tanácsadását.

Aláírásommal kifejezett hozzájárulásomat adom, hogy személyes adataimat (ideértve a Stylist szolgáltatás igénybevétele közben készült képfelvételt is), az Új Alba 2002 Kft. kezelje, felhasználja a fenti Adatvédelmi Tájékoztató rendelkezéseinek megfelelően.

 

Székesfehérvár, 2016. ………………………

 

                                                                                                                      …………………………………………………………….                                                                      

                        aláírás